องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ home ข้อมูลที่พัก spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร

โทร : ๐๙๓ - ๔๖๓๒๗๓๙

โทร : ๐๙๓-๖๔๘๗๘๐๕

โทร : ๐๘๔-๗๘๘๙๕๗๙

โทร : ๐๙๓-๕๐๕๓๗๐๘
account_box สมาชิกสภา
นายเพียร วงค์คำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๘๙๐๙๒๕๖
นายนิกร บานมีทะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๐-๗๕๓๘๑๐๓
นายนาวิน อินทริง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๐-๗๕๘๗๔๘๙
นายสุรศักดิ์ จำปาซ้อน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑
โทร : ๐๘๑-๒๓๗๖๐๙๗
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๒
โทร : ๐๙๙-๗๓๕๙๙๐๔
นายไสว จันทะภู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๓
โทร : ๐๙๘-๖๕๐๒๑๒๔
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๔
โทร : ๐๘๐-๗๕๘๗๔๘๙
นายเพียร วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๕
โทร : ๐๘๓-๘๙๐๙๒๕๖
นายหนูเกณฑ์ สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๖
โทร : ๐๖๒-๑๗๒๙๕๓๐
นายธวัชชัย มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๗
โทร : ๐๘๑-๙๕๔๙๕๑๐
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๘
โทร : ๐๙๘-๒๐๒๖๔๙๖
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๙
โทร : ๐๘๒-๘๗๐๐๖๘๕
นายแดน มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๐
โทร : ๐๖๕-๓๔๗๓๕๔๓
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๑
โทร : ๐๘๐-๗๕๓๘๑๐๓
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๒
โทร : ๐๘๙-๕๒๖๙๑๐๙
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๓
โทร : ๐๘๗-๘๕๙๕๗๘๑
นางสาวประไพ คล้ายคลึง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๔
โทร : ๐๙๘-๒๔๕๘๓๘๖
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๕
โทร : ๐๘๐-๓๘๐๘๐๑๖
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๖
โทร : ๐๘๕-๖๔๔๗๐๕๙
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๘๙-๓๔๗๓๐๙๖
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นายราชินทร์ชัย ไชยกา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวฤทัยชนก สร้อยดัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาวดี ดาดง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิไลวัลย์ ขันทะชา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ
นิติกร
ส.อ.อัษฎากร โปแอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายจักณรงค์ วงษาเนาว์
นักวิชาการสาธาณสุข
นายอนุชิต คำสวัสดิ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอุสาห์ สมรฤทธิ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
จ.ส.อ.ชยพล อิทริง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทนา หมอกมีชัย
ครู
นางหวานใจ วะยะลุน
ครู
นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ
ครู
นางน้ำใจ วงศ์รำพันธ์
ครู
นางวัชรินทร์ อินทริง
ครู
นางชัดชิยา ไกรเลิศ
ครู
นางสาลิณี กงภูเวทย์
ครู
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
ครู
นางนิ่มนวล สุทา
ครู
นายยุทธนา ต้อยสิมมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประวินนา อุผา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญเลิศ ดาดง
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชาตรี อุผา
พนักงานขับรถ
ว่าที่ ร.ต.วงศกรณ์ กวนฮางฮอง
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายศักดิ์ชาย จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถน้ำ)
นายคำตา ปัดชาดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายธานวัฒน์ จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถขยะ)
นายวสันต์ คำเขียว
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเทียนชัย อินทะศรี
พนักงานขับรถ
นางพิทักษ์ อุผา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาภรณ์ ไชยกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีวิไล ใจอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกสร มะละกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจริยา ทองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางเจษฎาภรณ์ เรื่องลือ
ผช.หัวหน้าศูนย์
นางสาวธัญญารัตน์ ส่องแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิจธิลา นาคช้างแดง
ผู้ดูแลเด็ก
นายศรายุทธ อุ่นกลม
คนงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร เพ็งคำ
คนงานทั่วไป
นายประวัติ คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญยัง คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายวีณา แสนวันดี
พนักงานดับเพลิง
นายจิระศักดิ์ อินทริง
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0893473096
นายปฏิญญา สายขุนทด
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุนีรัตน์ ไชยตา
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปัทมา อุดานนท์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0917353344
นางสาวพรนภา อินทริง
ผช.เจ้าหน้าที่ธุการ
นางสาวสุภาภรณ์ คำชนะ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : -
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรัฐพล มะละกา
นายช่างโยธา
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน์
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวจินตหรา แก้วอินธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นางสาวปริศนา คะลีล้วน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมชาย คะดุน
ผช.ช่างโยธา
นายวรวิทย์ ติภู
ผช.ช่างไฟฟ้า
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยกา
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวธวัลยา ธิปกะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน