messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขคสูบบุหรี่ พ,ศ,2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview44
find_in_page สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview36
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview34
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview35

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview14484
ประกาศร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านก่อ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview50
ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 76,436 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview81
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๔๓ รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview157

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview229
find_in_page รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview62
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview141
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview138
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดCCTVชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๒ บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ และบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๔,๑๑,๑๖ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview227

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม