องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 248
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง โดย : admin เปิดอ่าน : 8
9 ตุลาคม 2564
photo คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
6 ตุลาคม 2564
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
4 ตุลาคม 2564
insert_drive_file จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
29 กันยายน 2564
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงเเละลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
7 กันยายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
27 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
20 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
17 สิงหาคม 2564
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
16 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
16 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฮ.ค.๑๔๔๒) อนุญาตเฉพาะผู้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
12 กรกฎาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ซื้อผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ อบต.บ้านเอื้อง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
12 กรกฎาคม 2564
photo ประชาสมพันธ์สินค้าประจำพื้นที่ ไพหญ้าแฝก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] โดย : admin เปิดอ่าน : 9
29 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
29 มิถุนายน 2564
insert_drive_file เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
10 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
9 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของ พ.ร.บ.กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
4 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี