messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายเพียร วงค์คำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๓-๘๙๐๙๒๕๖
นายนิกร บานมีทะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๐-๗๕๓๘๑๐๓
นายนาวิน อินทริง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๐-๗๕๘๗๔๘๙
นายสุรศักดิ์ จำปาซ้อน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑
โทร : ๐๘๑-๒๓๗๖๐๙๗
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๒
โทร : ๐๙๙-๗๓๕๙๙๐๔
นายไสว จันทะภู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๓
โทร : ๐๙๘-๖๕๐๒๑๒๔
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๔
โทร : ๐๘๐-๗๕๘๗๔๘๙
นายเพียร วงค์คำ
สมาชิกองค์กา๐รบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๕
โทร : ๐๘๓-๘๙๐๙๒๕๖
นายหนูเกณฑ์ สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๖
โทร : ๐๖๒-๑๗๒๙๕๓๐
นายธวัชชัย มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๗
โทร : ๐๘+-๙๕๔๙๕๑๐
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๘
โทร : ๐๙๘-๒๐๒๖๔๙๖
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๙
โทร : ๐๘๒-๘๗๐๐๖๘๕
นายแดน มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๐
โทร : ๐๖๕-๓๔๗๓๕๔๓
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๑
โทร : ๐๘๐-๗๕๓๘๑๐๓
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๒
โทร : ๐๘๙-๕๒๖๙๑๐๙
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๓
โทร : ๐๘๗-๘๕๙๕๗๘๑
นางสาวประไพ คล้ายคลึง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๔
โทร : ๐๙๘-๒๔๕๘๓๘๖
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๕
โทร : ๐๘๐-๓๘๐๘๐๑๖
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๖
โทร : ๐๘๕-๖๔๔๗๐๕๙