messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
นางขวัญใจ ไชยมงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปฏิญญา สายขุนทด
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวเสาวภา โคตรตีหวี
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปัทมา อุดานนท์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0917353344
นางสาวพรนภา อินทริง
ผช.เจ้าหน้าที่ธุการ
นางสาวสุภาภรณ์ คำชนะ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุนีรัตน์ ไชยตา
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี