ชื่อเรื่อง : คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ : QR8X8AWMon101616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้