ชื่อเรื่อง : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครั้งแรก
รายละเอียด : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วครบจำนวนแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง มาประชุมสภาฯ ครัั้งแรก เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ในวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยมีนาย ธวัช พรมโสภา นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี
ชื่อไฟล์ : JfU4SHhTue15215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้