ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
รายละเอียด : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอันเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเป็นการให้สิทธิในการได้รู้ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการในการปกป้องประโยชน์ส่วนตนปกป้องประโยชน์สาธารณะและเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามมาตรา 9 (1) – (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เป็นระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประเภท ตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเรียกใช้ข้อมูล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
ชื่อไฟล์ : 76lvgVSTue31238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้