ชื่อเรื่อง : จ้างพนักงานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เดือน รายที่ ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง