ชื่อเรื่อง : จ้างพนักงานสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน ประจำเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ เดือน รายที่ ๑/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง