องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายกองงานรับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครื่องข่ายป้องกันและการเฝ้าระวังการทุจริตระดับตำบลโดยชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครพนม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
find_in_page การประชุมซักซ้อมในการเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo ต้อนรับ ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1293 |
insert_drive_file โครงการตำบลบ้านเอื้องสะอาดคนในตำบลมีสุข พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องต้อนรับการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครพนมในโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1